مهلت ارسال آثار اصلاحی نمایشگاه به پایان رسیده است.