سید احسان مهدوی
متولد ۱۳۵۷، مشهد
طراح گرافیک و مدرس دانشگاه
کارشناسی‌ارشد ارتباط تصویری از دانشگاه هنر تهران؛
عضو انجمن طراحان گرافیک ایران؛
دبیر جشنوارۀ هنرشهری مشهد، خانۀ بهار، ۱۳۹۷؛
دبیر دوسالانۀ گرافیک ایران، سرو نقره‌ای، ۱۳۹۴؛
دبیر علمی جشنوارۀ استقبال از بهار مشهد، ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲؛
حضور در دوسالانه‌های پوستر ورشو، مسکو، شومون، لاهتی، چین، بذرهای صلح ایتالیا و تهران؛
داوری، آموزش و سخنرانی در کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه‌های متعدد داخلی؛
برندۀ جایزۀ سرو نقره‌ای سال ۱۳۹۲ در بخش نشانه؛