بخش اول (نقشی برای زندگی)

در این بخش شرکت کنندگان با طراحی آرایه برای هویت بخشی به محصولات کاربردی به رقابت پرداختند که از این میان ۱۰ اثر با رأی هیأت داوران در این بخش انتخاب شدند.


آثار برتر

آثار برگزیده

آثار شایسته تقدیر